Genderový audit Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky

Expertní tým Nora se specializuje na genderové audity. O tuto vysoce kvalitní analýzu rovných příležitostí a diverzity projevil zájem Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v roce 2022.

Genderovým auditem se zejména rozumí analýza vnitřních organizačních procesů a struktury organizace z hlediska genderové perspektivy. Jedná se o zhodnocení systematického řešení genderové rovnosti na pracovišti Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Dále o navržení nástrojů a doporučení pro zlepšení v identifikovaných oblastech včetně jejich prioritizace.

Metodika a průběh auditu plně odpovídá Standardu genderového auditu Úřadu vlády ČR.