Naše témata

Vzděláváme se!

 • seminář "Gender a genderová identita"
 • školení "Genderově citlivý jazyk"
 • workshop "Advokační dovednosti v praxi"
 • seminář "Lobbujeme za kvóty"Mapujeme strategické dokumenty!

Připravujeme návrhy opatření v souvilosti se strategickými dokumenty ve vzdělávání.


Osvětlujeme témata

 • Maskulinita a chlapectví
 • Genderově citlivý jazyk
 • Genderově podmíněné násilí
 • Sexuální výchova
 • Chudoba a menstruace
 • Stereotypní volba povolání

Platforma Genderově citlivé vzdělávání

Sdružujeme aktérky a aktéry zabývající se genderově citlivým vzděláváním.

Členstvo zahrnuje 42 lidí a 10 organizací.

Připoj se i ty! Stačí napsat na: eva.lukesova@gendernora.cz

Vzděláváme ostatní!

 • 2x lokální školení v Ústeckém kraji

Příklady dobré praxe

Sbíráme příklady dobré praxe, které budou zpracovány do rozsáhlejšího bookletu.

Odborné zdroje zmíněné v infografikách.

Genderově citlivý jazyk

 • Klein, J. 2004. Der Mann als Prototyp des Menschen - immer noch? Empirische Studien zum generischen Maskulinum und zur feminin-maskulinen Paarform. In Adam, Eva und Sprache. Beiträge zur Geschlechterforschung. Thema Deutsch. Band 5. Mannheim.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2020. Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v rámci činností Úřadu práce ČR. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • Rada Evropy. 1990. Recommendation No. R (90) 4 of the committee of ministers to member states on the elimination of sexism from language.
 • Smetáčková, I. 2007. Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost.
 • Valdrová, J..2008. "Žena a vědec? To mi nejde dohromady." Testy generického maskulina v českém jazyce". In Naše řeč, volume 91 (2008), issue 1, pp. 26-38
 • Valdrová, J. 2018. Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • Valdrová, J., B. Knotková-Čapková, P. Paclíková. 2010. Kultura genderově vyváženého vyjadřování. MŠMT.

Maskulinita: úskalí a profity

Právní aspekty násilí a šikany na školách

 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (čj. MSMT-21149/2016)
 • Dostupný zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyn
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
 • Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon)
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Sborník stanovisek veřejného ochránce práv. Školství. Kancelář veřejného ochránce práv, dostupné zde: https://www.ochrance.cz/vystupy/publikace/stanoviska/Sbornik_Skolstvi.pdf
 • Zpráva veřejného ochránce práv sp. zn. 4400/2013/VOP, dostupná zde: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4572
 • Zpráva veřejného ochránce práv sp. zn. 4760/2019/VOP, dostupná zde: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/8870
 • Zpráva veřejného ochránce práv sp. zn. 1922/2015/VOP, dostupná zde: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4662