NÁŠ TÝM

MgA. Bc. Eva Lukešová

Ředitelka


Vystudovala genderová studia a sociální antropologii na Masarykově univerzitě v Brně a Fakultu výtvarného umění na Vysokém učení technickém v Brně. Během studií se stala zakladatelskou členkou studentské humanisticko-umělecké iniciativy H.Art, která prosadila 40% zastoupení žen-umělkyň v umělecké radě Fakulty výtvarného umění VUT v Brně.

Od roku 2017 působila jako PR manažerka v Genderovém informačním centru NORA, o.p.s., kde v roce 2019 nastoupila na pozici ředitelky.

Zabývá se genderově citlivým vzděláváním, genderem v uměleckých vzdělávacích institucích, síťováním mladých feministů a feministek a genderovými audity, z nichž lze jmenovat např. Ministerstvo spravedlnost a Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická


Svoji profesní kariéru zahájila na Ministerstvu zahraničních věcí ČR coby referentka na Odboru politických vztahů s EU. Později působila ve funkci politické tajemnice 1. náměstka ministra zahraničních věcí JUDr. Jana Winklera.

Po odchodu ze státní administrativy působila v poradenských firmách a zabývala se řízením projektů. Od r. 2009 spolupracuje s Genderovým informačním centrem NORA, které jako ředitelka vedla v období 2011 - 2018.

Dlouhodobě se věnuje tématu genderových nerovností na trhu práce. Od r. 2016 působí coby externí expertka v projektu MPSV "22 % K ROVNOSTI". V r. 2019 byla národní expertkou pro studii Evropské komise zaměřenou na vyhodnocení právních úprav rovného odměňování žen a mužů.

V letech 2016-2018 působila ve Výkonném výboru České ženské lobby (ČŽL). Ve stejném období zastupovala ČŽL v Evropské ženské lobby. Od r. 2018 je místopředsedkyní ČŽL a dále je aktivní v pracovních strukturách Evropské ženské lobby.

Mgr. Lukáš Slavík


Sociolog - Externista


lukas.slavik@gendernora.cz


Je absolventem magisterského programu v oboru sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. S GIC NORA, o.p.s. spolupracuje od dubna 2014. V r. 2018 se podílel výrazně na projektové činnosti organizace, např. přispěl k realizaci genderových auditů, byl zapojen do aktivit projektu "Profesionalizace GIC NORA" či organizačně zajišťoval oslavy MDŽ. V neposlední řadě je hlavním autorem výzkumné zprávy "Gender a genderově sensitivní pedagogika optikou českých škol a vyučujících".

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Sociolog - Externí analytik


 Je odborným asistentem na Katedře sociálních věd v kinantropologii, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje zde obecnou sociologii, sociologii sportu a zároveň metody sociálního výzkumu. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména studium rozdílů mezi tradičními a lifestylovými sporty a aktivity v oblasti sportu a rozvoje. Má zkušenost s realizací kvalitativního i kvantitativního výzkumu, ať už v organizacích (spolupráce na genderových auditech), mezi sportovními aktéry nebo formou evaluačního výzkumu sportovních akcí.

Mgr. Dagmar Mega

Lektorka, konzultantka a koučka


Je absolventkou FF UP v Olomouci (filozofie- germanistika, pedagogické minimum pro výuku společenských věd ) . Po několikaletém působení v oblasti zahraničního obchodu, během rodičovské dovolené v r. 2007 založila rodinné vzdělávací a dobrovolnické centrum Akropolis v Uherském Hradišti, které pak 8 let vedla. Nyní pracuje jako lektorka, konzultantka a koučka na volné noze.

Genderové problematice se věnuje od r. 2009 jak na místní úrovni, tak i zapojením do mezinárodních projektů pro odbourávání genderových stereotypů a rozvíjení managementu diverzity. Po celou tuto dobu také trvá i spolupráce s GIC Nora.

Eva Čivrná

Facilitátorka workshopů


eva.civrna@gendernora.cz

Věříme, že skutečný smysl má práce, která pomáhá posílit víru v sebe sama a uspokojovat potřebu seberealizace. 

Genderové informační centrum NORA o.p.s. již od roku 2004 usiluje o prosazení rovnosti žen, mužů a sociálně znevýhodněných skupin v české společnosti. Zásada rovnosti je zakotvena v několika zásadních právních dokumentech našeho státu, ať se jedná např. o Listinu základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.) či o Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů).

Rovnosti de iure se tedy v České republice těšíme. K rovnosti de facto nám však zbývá ještě ujít cestu, která bude nepochybně spletitá a dlouhodobá, nicméně považujeme za smysluplné se jí vydat a ukázat jiným její směr.