NÁŠ TÝM

MgA. Bc. Eva Lukešová

Ředitelka


Absolventka oboru sociální antropologie a genderová studia (FSS MU v Brně), oboru sochařství (FaVU VUT v Brně) a pedagogického minima. Během studií se stala zakladatelskou členkou studentské humanisticko-umělecké iniciativy H.Art, která prosadila 40% zastoupení žen-umělkyň v umělecké radě (FaVU VUT v Brně).

Od roku 2017 začala působit v GIC Nora, kde v roce 2019 nastoupila na pozici ředitelky.

V r. 2019 se výrazně podílela na projektové činnosti organizace v oblasti genderově citlivého vzdělávání a byla hlavní realizátorkou projektu Středoevropská feministická škola. Dále se podílela na realizaci genderových auditů Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V roce 2019 se účastnila vzdělávacího a rozvojového programu LEADERSHIP ACADEMY.
PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Sociolog - Externí analytik


 Je odborným asistentem na Katedře sociálních věd v kinantropologii, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje zde obecnou sociologii, sociologii sportu a zároveň metody sociálního výzkumu. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména studium rozdílů mezi tradičními a lifestylovými sporty a aktivity v oblasti sportu a rozvoje. Má zkušenost s realizací kvalitativního i kvantitativního výzkumu, ať už v organizacích (spolupráce na genderových auditech), mezi sportovními aktéry nebo formou evaluačního výzkumu sportovních akcí.

Bc. Dagmar Matulíková

Junior expertka


dagmar.matulikova@gendernora.cz

Je absolventkou dvouoboru genderových studií a mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nyní je studentkou magisterského stupně genderových studií na Univerzitě Karlově v Praze. V GIC NORA se podílí na realizaci genderových auditů, je facilitátorkou workshopů a pod její agendu spadá také veřejná prezentace GIC NORA na sociálních sítích.

Mgr. Tomáš Paul

Sociolog


Je absolventem magisterského programu sociologie na Masarykově univerzitě. V GIC NORA spolupracoval na realizaci řady genderových auditů na brněnských univerzitách a pracovištích, u kterých zpracovával obsahovou kvalitativní analýzu a v neposlední řadě také statistickou analýzu dat. Souběžně pracuje na dokončení doktorátu ze sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Mgr. Lukáš Slavík


Sociolog - Externista


lukas.slavik@gendernora.cz


Je absolventem magisterského programu v oboru sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. S GIC NORA, o.p.s. spolupracuje od dubna 2014. V r. 2018 se podílel výrazně na projektové činnosti organizace, např. přispěl k realizaci genderových auditů, byl zapojen do aktivit projektu "Profesionalizace GIC NORA" či organizačně zajišťoval oslavy MDŽ. V neposlední řadě je hlavním autorem výzkumné zprávy "Gender a genderově sensitivní pedagogika optikou českých škol a vyučujících".

Věříme, že skutečný smysl má práce, která pomáhá posílit víru v sebe sama a uspokojovat potřebu seberealizace. 

Genderové informační centrum NORA o.p.s. již od roku 2004 usiluje o prosazení rovnosti žen, mužů a sociálně znevýhodněných skupin v české společnosti. Zásada rovnosti je zakotvena v několika zásadních právních dokumentech našeho státu, ať se jedná např. o Listinu základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.) či o Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů).

Rovnosti de iure se tedy v České republice těšíme. K rovnosti de facto nám však zbývá ještě ujít cestu, která bude nepochybně spletitá a dlouhodobá, nicméně považujeme za smysluplné se jí vydat a ukázat jiným její směr.