NÁŠ TÝM

MgA. Bc. Eva Lukešová

Ředitelka


Během studií na dvou vysokých školách nastoupila do nevládní neziskové organizace Nora, kde zahájila svou profesní dráhu. Z pozice PR managerky se po dvou letech vypracovala na pozici ředitelky organizace, kterou se stala v roce 2019.

V roce 2017 se její zájem o umění a genderovou problematiku promítl do uměleckého výzkumu, zabývajícího se otázkou genderové disproporce na Fakultu výtvarného umění na VUT v Brně. Je také zakladatelskou členkou humanisticko-umělecké iniciativy H.Art, která na této fakultě působí od roku 2017.
Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická


Svoji profesní kariéru zahájila na Ministerstvu zahraničních věcí ČR coby referentka na Odboru politických vztahů s EU. Později působila ve funkci politické tajemnice 1. náměstka ministra zahraničních věcí JUDr. Jana Winklera.

Po odchodu ze státní administrativy působila v poradenských firmách a zabývala se řízením projektů. Od r. 2009 spolupracuje s Genderovým informačním centrem NORA, které jako ředitelka vedla v období 2011 - 2018.

Dlouhodobě se věnuje tématu genderových nerovností na trhu práce. Od r. 2016 působí coby externí expertka v projektu MPSV "22 % K ROVNOSTI". V r. 2019 byla národní expertkou pro studii Evropské komise zaměřenou na vyhodnocení právních úprav rovného odměňování žen a mužů.

V letech 2016-2018 působila ve Výkonném výboru České ženské lobby (ČŽL). Ve stejném období zastupovala ČŽL v Evropské ženské lobby. Od r. 2018 je místopředsedkyní ČŽL a dále je aktivní v pracovních strukturách Evropské ženské lobby.

Mgr. Lukáš Slavík


Sociolog - Externista


lukas.slavik@gendernora.cz


Je absolventem magisterského programu v oboru sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. S GIC NORA, o.p.s. spolupracuje od dubna 2014. V r. 2018 se podílel výrazně na projektové činnosti organizace, např. přispěl k realizaci genderových auditů, byl zapojen do aktivit projektu "Profesionalizace GIC NORA" či organizačně zajišťoval oslavy MDŽ. V neposlední řadě je hlavním autorem výzkumné zprávy "Gender a genderově sensitivní pedagogika optikou českých škol a vyučujících".

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Sociolog - Externí analytik


 Je odborným asistentem na Katedře sociálních věd v kinantropologii, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje zde obecnou sociologii, sociologii sportu a zároveň metody sociálního výzkumu. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména studium rozdílů mezi tradičními a lifestylovými sporty a aktivity v oblasti sportu a rozvoje. Má zkušenost s realizací kvalitativního i kvantitativního výzkumu, ať už v organizacích (spolupráce na genderových auditech), mezi sportovními aktéry nebo formou evaluačního výzkumu sportovních akcí.

Mgr. Dagmar Mega

Lektorka, konzultantka a koučka


Je absolventkou FF UP v Olomouci (filozofie- germanistika, pedagogické minimum pro výuku společenských věd ) . Po několikaletém působení v oblasti zahraničního obchodu, během rodičovské dovolené v r. 2007 založila rodinné vzdělávací a dobrovolnické centrum Akropolis v Uherském Hradišti, které pak 8 let vedla. Nyní pracuje jako lektorka, konzultantka a koučka na volné noze.

Genderové problematice se věnuje od r. 2009 jak na místní úrovni, tak i zapojením do mezinárodních projektů pro odbourávání genderových stereotypů a rozvíjení managementu diverzity. Po celou tuto dobu také trvá i spolupráce s GIC Nora.

Eva Čivrná

Facilitátorka workshopů


eva.civrna@gendernora.cz

Věříme, že skutečný smysl má práce, která pomáhá posílit víru v sebe sama a uspokojovat potřebu seberealizace. 

Genderové informační centrum NORA o.p.s. již od roku 2004 usiluje o prosazení rovnosti žen a mužů v české společnosti. Zásada rovnosti je zakotvena v několika zásadních právních dokumentech našeho státu, ať se jedná např. o Listinu základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.) či o Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů).

Rovnosti de iure se tedy v České republice těšíme. K rovnosti de facto nám však zbývá ještě ujít cestu, která bude nepochybně spletitá a dlouhodobá, nicméně považujeme za smysluplné se jí vydat a ukázat jiným její směr.