NÁŠ TÝM

MgA. Bc. Eva Lukešová

Ředitelka


Absolventka oboru sociální antropologie a genderová studia (FSS MU v Brně), oboru sochařství (FaVU VUT v Brně) a pedagogického minima. Během studií se stala zakladatelskou členkou studentské humanisticko-umělecké iniciativy H.Art, která prosadila 40% zastoupení žen-umělkyň v umělecké radě (FaVU VUT v Brně).

Od roku 2017 začala působit v GIC Nora, kde v roce 2019 nastoupila na pozici ředitelky.

V r. 2019 se výrazně podílela na projektové činnosti organizace v oblasti genderově citlivého vzdělávání a byla hlavní realizátorkou projektu Středoevropská feministická škola. Dále se podílela na realizaci genderových auditů Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V roce 2019 se účastnila vzdělávacího a rozvojového programu LEADERSHIP ACADEMY.
Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická


Svoji profesní kariéru zahájila na Ministerstvu zahraničních věcí ČR coby referentka na Odboru politických vztahů s EU. Později působila ve funkci politické tajemnice 1. náměstka ministra zahraničních věcí JUDr. Jana Winklera.

Po odchodu ze státní administrativy působila v poradenských firmách a zabývala se řízením projektů. Od r. 2009 spolupracuje s Genderovým informačním centrem NORA, které jako ředitelka vedla v období 2011 - 2018.

Dlouhodobě se věnuje tématu genderových nerovností na trhu práce. Od r. 2016 působí coby externí expertka v projektu MPSV "22 % K ROVNOSTI". V r. 2019 byla národní expertkou pro studii Evropské komise zaměřenou na vyhodnocení právních úprav rovného odměňování žen a mužů.

V letech 2016-2018 působila ve Výkonném výboru České ženské lobby (ČŽL). Ve stejném období zastupovala ČŽL v Evropské ženské lobby. Od r. 2018 je místopředsedkyní ČŽL a dále je aktivní v pracovních strukturách Evropské ženské lobby.

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Sociolog - Externí analytik


 Je odborným asistentem na Katedře sociálních věd v kinantropologii, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje zde obecnou sociologii, sociologii sportu a zároveň metody sociálního výzkumu. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména studium rozdílů mezi tradičními a lifestylovými sporty a aktivity v oblasti sportu a rozvoje. Má zkušenost s realizací kvalitativního i kvantitativního výzkumu, ať už v organizacích (spolupráce na genderových auditech), mezi sportovními aktéry nebo formou evaluačního výzkumu sportovních akcí.

Mgr. Tomáš Paul

Sociolog


Je absolventem magisterského programu sociologie na Masarykově univerzitě. V GIC NORA spolupracoval na realizaci řady genderových auditů na brněnských univerzitách a pracovištích, u kterých zpracovával obsahovou kvalitativní analýzu a v neposlední řadě také statistickou analýzu dat. Souběžně pracuje na dokončení doktorátu ze sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Mgr. Dagmar Mega

Lektorka, konzultantka a koučka


Je absolventkou FF UP v Olomouci (filozofie- germanistika, pedagogické minimum pro výuku společenských věd ) . Po několikaletém působení v oblasti zahraničního obchodu, během rodičovské dovolené v r. 2007 založila rodinné vzdělávací a dobrovolnické centrum Akropolis v Uherském Hradišti, které pak 8 let vedla. Nyní pracuje jako lektorka, konzultantka a koučka na volné noze.

Genderové problematice se věnuje od r. 2009 jak na místní úrovni, tak i zapojením do mezinárodních projektů pro odbourávání genderových stereotypů a rozvíjení managementu diverzity. Po celou tuto dobu také trvá i spolupráce s GIC Nora.

Bc. Dagmar Matulíková

Junior expertka


dagmar.matulikova@gendernora.cz

Je absolventkou dvouoboru genderových studií a mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nyní je studentkou magisterského stupně genderových studií na Univerzitě Karlově v Praze. V GIC NORA se podílí na realizaci genderových auditů, je facilitátorkou workshopů a pod její agendu spadá také veřejná prezentace GIC NORA na sociálních sítích.

Mgr. Lukáš Slavík


Sociolog - Externista


lukas.slavik@gendernora.cz


Je absolventem magisterského programu v oboru sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. S GIC NORA, o.p.s. spolupracuje od dubna 2014. V r. 2018 se podílel výrazně na projektové činnosti organizace, např. přispěl k realizaci genderových auditů, byl zapojen do aktivit projektu "Profesionalizace GIC NORA" či organizačně zajišťoval oslavy MDŽ. V neposlední řadě je hlavním autorem výzkumné zprávy "Gender a genderově sensitivní pedagogika optikou českých škol a vyučujících".

Bc. Kristýna Kaymak Minaříková

Junior expertka

kristyna.minarikova@gendernora.cz

Je absolventkou dvouoboru sociální antropologie a environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nyní studuje magisterský stupeň sociologie na stejné fakultě. V GIC NORA působí od března 2020 a podílí se realizaci a facilitaci workshopů, psaní článků (např. k tématu genderově senzitivního vzdělávání) a na dalších aktivitách organizace.


Věříme, že skutečný smysl má práce, která pomáhá posílit víru v sebe sama a uspokojovat potřebu seberealizace. 

Genderové informační centrum NORA o.p.s. již od roku 2004 usiluje o prosazení rovnosti žen, mužů a sociálně znevýhodněných skupin v české společnosti. Zásada rovnosti je zakotvena v několika zásadních právních dokumentech našeho státu, ať se jedná např. o Listinu základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.) či o Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů).

Rovnosti de iure se tedy v České republice těšíme. K rovnosti de facto nám však zbývá ještě ujít cestu, která bude nepochybně spletitá a dlouhodobá, nicméně považujeme za smysluplné se jí vydat a ukázat jiným její směr.