Genderový Audit EUREGNIA s.r.o.


Proč se tomu věnujeme?

Cílem genderového auditu je poskytnout zpětnou vazbu a formulovat návrhy na případná zlepšení pracovních podmínek.

Firma tím získá:

  1. motivované zaměstnankyně*ce
  2. férové prostředí
  3. exkluzivitu společnosti

¨


Development centrum v EUREGNII

V EUREGNIA se shodli na tom, že pro úspěšnost jejich práce jsou zásadní kompetence: týmová kooperace, systematičnost a komunikační dovednosti.


Jak probíhá development centrum?

  • Development centrum se vždy zaměřuje na pozorování konkrétních kompetencí.
  • Na rozdíl od běžných životních a pracovních situací se hodnotitelé a hodnotitelky po celou dobu soustředí výhradně na záznam chování účastníků a účastnic;
  • Chování zúčastněných dokládají objektivně pozorovatelnými "důkazy" (např. výroky, neverbální projevy apod.);
  • Hodnotitelé a hodnotitelky se nezabývají osobními sympatiemi ani výsledkem práce, ale projevy chování jednotlivých účastníků a účastnic;
  • Pro větší objektivitu se hodnotitelé a hodnotitelky střídají v hodnocení různých osob.

Cíl projektu

Implementace doporučení genderového auditu.

Vedení společnosti se rozhodlo pokračovat v nastolené spolupráci a věnovat se i nadále společně otázkám spojeným se slaďováním pracovního a osobního života zaměstnankyň a zaměstnanců a s podporou diverzity pracovního kolektivu.
Nástroj novodobé personalistiky

1. července 2019 byl zahájen partnerský projekt s názvem "Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA s.r.o.".

Tento projekt navazuje na genderový audit z roku 2018, který byl v soukromé firmě EUREGNIA s.r.o. realizován organizací Nora.


Projekt podpořilo MPSV z programu Operační program Zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu.


Aktualita

Ředitelka Genderového informačního centra NORA sdílela svůj nevšední příběh

Počátkem února 2022 proběhlo v coworkingovém a komunitním centru HUB 123 v Uherském Hradišti neformální setkání s ředitelkou brněnské neziskové organizace Genderové informační centrum NORA. Eva Lukešová řídí od r. 2019 tuto obecně prospěšnou společnost, k jejímuž založení dali popud studující a vyučující Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v r. 2004.

Eva Lukešová se s přítomnými podělila o zkušenosti ze své dosavadní životní cesty, která ji dovedla přes studium Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a vysokoškolská studia v Brně na Fakultě výtvarného umění a také na Fakultě sociálních studií do ředitelského křesla neziskové organizace. Upřímně sdílela obtíže, na které narážela při svých začátcích ve vedoucí funkci, a také radosti, které jí tato práce přináší. Rovněž hovořila o tom, kde nachází inspiraci pro vedení svého pracovního týmu a organizace jako takové.

S ohledem na náplň činnosti Genderového informačního centra NORA byla na setkání otevřena mnohá témata spojená s genderovou rovností - ať se jednalo o genderové stereotypy, o rovné odměňování žen a mužů, genderovou socializaci v dětství či o pracovní úspěšnost smíšených a diverzifikovaných týmů.

Dvouhodinové akce, kterou moderovala městská radní v Uherském Hradišti Zuzana Vandame, se zúčastnilo celkem 13 osob. Mezi hosty byly např. majitelka společnosti EUREGNIA Ivona Huňková a také ředitelka Slováckého divadla Libuše Habartová. Regionální televize Slovácko natočila a vysílala ze setkání krátkou televizní reportáž.

Průběh projektu

V první fázi ředitelka firmy Euregnia, Ing. Ivona Huňková a expertka GIC Nora, Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická v konzultaci s dalšími zapojenými osobami nastavili akční plán s harmonogramem aktivit.

Od září proběhly workshopy pro zjištění silných stránek a preferencí zaměstnankyň a zaměstnanců firmy Euregnia, Součástí byla typologie osobnosti s použitím různých testů z oblasti kariérního poradenství, vyhodnocení lektorkou Mgr. Dagmar Mega a následným výkladem. Vysvětlení k jednotlivým typům osobností je přínosem jednak pro týmovou spolupráci a také výchozím bodem pro další vzdělávání v oblasti komunikačních strategií při kontaktu s klienty a dalšími subjekty, se kterými firma Euregnia spolupracuje. Během projektu budeme také zdokonalovat náborový postup při přijímaní nových zaměstnanců/kyň. Zde je znalost složení týmu a požadavků na nové zaměstnance také klíčová. Po typologii osobnosti probíhají návazné individuální konzultace pro upřesnění vzdělávacích potřeb a související další profesní vzdělávání i aktivity pro osobnostní rozvoj.

Aktualita

Připravujeme se na development centrum - což je nástroj pro intenzivní zmapování úrovně klíčových kompetencí potřebných pro jednotlivé pracovní pozice a plán profesního rozvoje. O dalším průběhu projektu přineseme brzy podrobné informace.

EUREGNIA: Máme zkušenost s development centrem!

"Ještě nedávno většina z nás v EUREGNIA týmu netušila, co si představit pod pojmem development centrum. Věděli jsme, že je to nějaký nástroj používaný v personalistice, a to většinou velkými firmami, ale konkrétnější představu o tom, co nás díky projektu čeká, jsme neměli.

Až konečně 4. listopadu 2019 jsme development centrum zažili na vlastní kůži. Na pracoviště k nám hned po ránu přišly čtyři hodnotitelky z GIC NORA týmu. Krátce se nám představily a mohlo se začít. I když vlastně ten začátek pro nás nastal o hodně dříve. Museli jsme totiž v našem týmu vymyslet a společně si odsouhlasit, na jaké tři klíčové kompetence se má development centrum zaměřovat. Měly to být charakteristiky, které jsou důležité pro práci v naší společnosti. V EUREGNIA jsme se shodli na tom, že pro úspěšnost naší práce jsou zásadní: týmová kooperace, systematičnost a komunikační dovednosti.

Tým GIC NORA pro nás připravil sérii rozmanitých aktivit, během kterých hodnotitelky pozorovaly naše individuální či společné počínání. Aktivit bylo celkem pět a skrývaly se pod rozličnými tajemnými názvy, jako např. Rytíři u kulatého stolu, Věž, Máme milion nebo Ztroskotání na moři. Některé aktivity byly více strukturované, jiné méně, v některých bylo zapotřebí pracovat v malých skupinkách, na jiných se naopak podílel celý náš pracovní kolektiv."

A celodenním plněním úkolů to neskončilo! Před Vánoci nás v EUREGNIA čekal pomyslný dárek v podobě hodnotících zpráv, které jsme dostali od hodnotitelek pod stromeček.