ZA GENDEROVOU ROVNOSTÍ DO NORSKA


Spolupráce s Norskem

Genderové informační centrum NORA spolupracuje s norskou organizací KUN Centre for Equality and Diversity již od roku 2016. Spolupráce těchto dvou neziskových organizací odstartovala díky bilaterálnímu projektu podpořenému z Norských grantů a pokračovala mj. realizací společného mezinárodního projektu Fair Play at Schools, který je úzce spjat s tematikou genderově citlivého vzdělávání.

GIC NORA využilo další možnosti skýtané v podobě bilaterálního grantu a za využití nadačního příspěvku z programu Active Citizens Fund pozvalo v červnu 2022 na krátkou studijní cestu do Norska.
Konference

Součástí studijní cesty byla účast na konferenci věnované právě genderově citlivé pedagogice v předškolním vzdělávání a také konzultace s dvěma neziskovými organizacemi aktivními v tématu genderové rovnosti. Během konference představila norská expertka Mari Helenedatter Aarbakke z KUN Centre for Equality and Diversity jejich nejnovější počin v tématu, a to publikaci pro samostudium vyučujících mateřských škol s názvem Gender-Sensitive Education. Tato publikace bude dostupná také v jazyce českém koncem srpna 2022.

Sexuální diverzita

Další konzultace proběhla v neziskové organizaci Foreningenfri, která se na celostátní úrovni zabývá podporou genderové rovnosti a také tématem sexuální diverzity. Organizace mj. v rámci svého programu Pink Competency nabízí odbornou pomoc a pořádá školení o genderové rovnosti a sexuální rozmanitosti pro školy a mateřské školy, sociální služby, zdravotnická zařízení či poskytovatele sociálních služeb, policii a státní zastupitelství a v případě zájmu i zaměstnavatelské organizace.Studijní cesta se uskutečnila v rámci bilaterálního projektu s číslem 62500-2019-001-0018 a názvem "Genderově citlivé vzdělávání v Norsku - inspirace pro české aktérky a aktéry".

Cíl projektu

Realizace studijní cesty do Norska pro pět českých expertek a expertů aktivních v oblasti genderové rovnosti a vzdělávání. Na studijní cestě je zastoupena jak státní správa, tak neziskový sektor. 

Předškolní vzdělávání 

Studijní cesta se zaměřovala na aktuální témata v oblasti rozvoje dětí v rámci předškolního vzdělávání, a to zejména na aktivní zapojení genderové perspektivy do práce s malými dětmi. Daná oblast je v Norsku dlouhodobě podporována a aktivně rozvíjena, zabývají se jí vládní i neziskové organizace (mj. již výše zmíněná organizace KUN Centre for Equality and Diversity) a taktéž akademický sektor. Ke zkoumání genderovanosti vzdělávacího prostředí v předškolních zařízeních a ověřování uplatňování genderově citlivých přístupů v praxi Norsko praktikuje pozorování na místě či využívá moderní audiovizuální techniku k natočení záznamu z prostředí mateřské školy. Takový záznam je následně podroben analýze z genderového hlediska a konzultován genderovými experty a expertkami s personálem mateřské školy.Motivace mužů 

Velmi zásadní snahou norského prostředí je rovněž motivace mužů pro práci s dětmi předškolního věku s ohledem na obecnou feminizaci daného vzdělávacího sektoru. Mj. o kampaních zacílených na získání více mužů do předškolního vzdělávání byla debata v neziskové organizaci Reform - Ressurssenter for menn, což je politicky nezávislá nezisková organizace usilující o rovnost žen a mužů a zohledňující perspektivu mužů.Financování činnosti neziskových organizací 

Součástí osobních setkání se zástupci a zástupkyněmi norského neziskového sektoru byla také tematika financování činnosti neziskových organizací. Ty norské mají na rozdíl od většiny českých neziskových organizací (tedy těch, které neposkytují sociální služby) velkou výhodu v tom, že část jejich rozpočtu je s železnou pravidelností kryta z norského státního rozpočtu. To je situace, o které si český neziskový sektor může nechat jenom zdát.