Fair play ve školách


Proč to děláme?

V roce 2018 dospěla Česká školní inspekce na základě rozsáhlé studie k závěru, že metodiky výuky ovlivňují výsledky vzdělávání. Například ve školách, které uplatňují inovativní, praktické a výzkumně orientované výukové metody, jsou dívky v oblasti přírodních věd stejně úspěšné jako chlapci. Dívky navštěvující školu s tradičním přístupem k metodologii však obvykle zaostávají za chlapci i svými vrstevnicemi z inovativnějšího vzdělávacího prostředí.

Připravujeme

  • 2 kurzy pro ZŠ 1. stupeň
  • 10 webinářů pro ZŠ 2. stupeň (se zaměřením na volbu povolání, genderově podmíněné násilí na školách a také sebreflexe a kritické myšlení.)Partneři projektu

  • Genderové informační centrum NORA, o.p.s (Česká republika)
  • KUN Centre for Gender Equality (Norsko)
  • EWAR - Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus (Estonsko)

Projekt probíhá od září 2019 do srpna 2022 a je finančně podporován z programu Erasmus +.

Cíl projektu

zvýšit genderovou citlivost vyučujících v MŠ i ZŠ
Vytvořili jsme:

Metodiku genderově citlivého vzdělávání pro vyučující MŠ (EN)Bereme 5 vyučujících do NORSKA

Díky projektu dochází k výměně zkušeností v tématu genderově citlivé pedagogiky s partnerskými organizacemi z Norska a Estonska.

Project news/Aktuality projektu

Konečně za hranice. 9. 11. 2021

Další projektové setkání proběhne v Tallinnu ve dnech 16.-17. listopadu 2021, kde bude finalizována anglická verze kurzů, budou představeny scénáře pro webináře MASKULINITA a GENDEROVĚ CITLIVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Na schůzce budou společně partneři připravovat zejména scénáře společných webinářů.

Na schůzce v Tallinnu bude rovněž rozhodnuto o termínu projektového setkání v České republice, které proběhne nejspíše v únoru 2022. Během projektového setkání v ČR by měly být mj. natočeny webináře se zahraničními partnery.

Další projektová setkání jsou plánovány v Bruselu a v Norsku a proběhnou koncem jara, začátkem léta 2022.

Mezinárodní vzdělávací aktivita v Norsku byla zrušena kvůli pandemii.


March 16 to 20, 2020

COVID- 19 has also impacted our project

From March 16 to 20, 2020 our project team enriched by 3 representatives from the ranks of pedagogical staff was to be on a study trip in a Norwegian town of Steinkjer. This trip, during which we were to get acquainted with the application of principles of gender-sensitive education in several Norwegian kindergartens and primary schools, was organized for us and for our Estonian partner - the Estonian Women´s Associations Roundtable- by our Norwegian partner KUN Center for Equality and Diversity. One of KUN´s branch offices is located in Steinkjer.

However the COVID-19 crisis has unexpectedly affected our planned study tour. A few days prior to our departure we learnt that we would not be able to fly to Norway.

At the moment we are discussing with the partners whether and possibly when we would organise the afore-mentioned cancelled study trip to Norway. At the same time we are working in common on the preparation of the first intellectual output which is an online course for kindergarten teachers in the field of gender-sensitive education. Among other things, this course will introduce film-making as one of the tools used by our Norwegian partners in their work with gender and diversity in kindergartens.

CZ:

Koronavirus zasáhl i do dění v našem projektu

Od 16. do 20. března 2020 měl být náš realizační tým rozšířený o 3 zástupkyně z řad pedagogických pracovníků a pracovnic v norském městečku Steinkjer na studijní stáži. Tuto cestu, během které jsme se měli seznámit mj. s uplatňováním principů genderově citlivého vzdělávání v několika norských mateřských i základních školách, pro nás i pro partnerskou estonskou organizaci Estonian Women´s Associations Roundtable zorganizoval náš norský partner KUN - Center for Equality and Diversity. KUN má jednu ze svých dvou poboček právě ve městě Steinkjer.

Koronavirovaná krize však do naší naplánované studijní cesty nečekaně zasáhla. Několik dní před odletem jsme se dozvěděli, že do Norska nebudeme moci vyrazit.

V současné době řešíme, zda a kdy zrušenou studijní cestu do Norska uskutečníme. A také společně s partnery pracujeme na přípravě prvního intelektuálního výstupu, online kurzu pro učitelky a učitele mateřských škol v oblasti genderově citlivého vzdělávání. Tento kurz představí mj. filmování jako jeden z nástrojů používaných norskými partnery při práci s genderem a diverzitou v mateřských školách.

October 10-11, 2019

The project kick-off meeting took place in Brno on October 10-11, 2019. Apart from discussing administrative issues project partners talked over a training event that is to take place in March 2020 in Norway.

Several practising teachers from kindergartens and primary schools from partner countries will be invited to the training event which will include study visits to school facilities in Norway.

The project partners also focused on the discussion of activities leading to the creation of a module course for kindergarten teachers in the field of gender sensitive education.