A co ženy v médiích?

Úspěšné ženy z českých médií bojují proti otevřenému i skrytému sexismu

Cílem projektu je podpora žen, které aspirují na vyšší pozice v médiích, a současně šíření povědomí o nedostatečné a neadekvátní reprezentaci žen v médiích.

Mentoringové setkání studentek žurnalistiky s významnými ženami českých médií. Setkání se zúčastnily např. Kamila Zlatušková nebo Silvie Lauder.

Ačkoli lze pozorovat téměř vyrovnané zastoupení žen a mužů v mediálních profesích, ať už v redakcích, či jako tiskových mluvčích, v obsahu zpravodajství jsou ženy zastoupeny čtyřikrát méně než muži.

Přestože v odborných a akademických kruzích není závažnost tématu zpochybňována, promítnutí do běžného života a výraznější osvěta širší veřejnosti chybějí.

1. dubna 2015 byl oficiálně spuštěn roční projekt "A co ženy v médiích?", který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

V rámci projektu vznikla podrobná analýza médií.

Na projektu spolupracují organizace GIC NORA, o. p. s., NESEHNUTÍ Brno a Žába na prameni o.s.