WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství

Platforma Genderově citlivé vzdělávání

Sdružuje aktérky a aktéry zabývající se genderově citlivým vzděláváním.

Usiluje o prosazování principů genderové rovnosti v občanském vzdělávání ve strategických dokumentech.

Členstvo zahrnuje 42 lidí a 10 organizací.

Problém a jeho příčiny

Genderová rovnost je nedílná součást občanského vzdělávání, jeho současná forma ji však dostatečně neakcentuje. Ačkoliv je genderová rovnost zakotvena ve strategických dokumentech vzdělávací politiky (např. Školský zákon), nepromítá se do každodenní školní praxe.

Dosavadní úspěchy

v číslech

Uspořádali jsme 20 seminářů/workshopů pro školy, kluby, střediska.

Členstvo platformy se vzdělávalo v 7 seminářích.

Do platformy jsme zapojili 42 lidí a 10 organizací.

Vytvořili jsme 10 infografik.

Zmapovali jsme 17 aktérů*ek genderově citlivého vzdělávání v ČR.

Sepsali jsme 1 Příručku příkladů dobré praxe. 

Uspořádali jsme 1 odbornou konferenci k tématu genderově citlivého vzdělávání.

Cíl

prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti všech lidí. 

Projekt realizují

Genderové informační centrum NORA

NESEHNUTÍ

Sociologický ústav AV ČR

Česká ženská lobby

Součástí projektu byla i kampaň za posilování aktivního občanství realizovaná mládeží, a sociologický výzkum potřeb mladých lidí.

Současný stav
  • při tvorbě vzdělávacích strategií není genderová rovnost prioritou, není dán prostor k jejímu systematickému uchopení
  • neexistují metodické postupy, jak ji začlenit do formálního, neformálního či skrytého kurikula
  • poznatky odborné diskuze se nepřenáší do praxe
  • existuje rozpor mezi potřebami mladých lidí a způsobem, jakým o genderové rovnosti pojednávají média i politická reprezentace
  • mladí lidé nejsou vnímáni jako relevantní komunikační partneři*ky a jejich potřeby jsou bagatelizovány

Všech 10 infografik naleznete na tomto odkazu: https://www.gendernora.cz/nase-temata/ 

Příklady dobré praxe:Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpor

občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Odkazy na webové stránky
Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/