WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství

Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti jako součást vzdělávacího kurikula, a to prostřednictvím partnerství subjektů veřejné správy a
neziskových organizací. V rámci projektu vznikne odborná vzdělávací platforma, která bude usilovat o prosazování principů genderové rovnosti v občanském vzdělávání ve strategických dokumentech. Součástí projektu bude i kampaň za posilování aktivního občanství realizovaná mládeží, a sociologický výzkum potřeb mladých lidí.

Projekt realizují: Genderové informační centrum NORA, NESEHNUTÍ, Sociologický ústav AV ČR, Česká ženská lobby

Problém a jeho příčiny:

Genderová rovnost je nedílná součást občanského vzdělávání, jeho současná forma ji však
dostatečně neakcentuje. Ačkoliv je genderová rovnost zakotvena ve strategických dokumentech vzdělávací politiky (např. Školský zákon), nepromítá se do každodenní školní praxe. Současný stav má několik příčin:

  • při tvorbě vzdělávacích strategií není genderová rovnost prioritou, není dán prostor k jejímu systematickému uchopení
  • neexistují metodické postupy, jak ji začlenit do formálního, neformálního či skrytého kurikula
  • poznatky odborné diskuze se nepřenáší do praxe
  • o tématu neexistuje širší veřejná diskuze
  • existuje rozpor mezi potřebami mladých lidí a způsobem, jakým o genderové rovnosti
    pojednávají média i politická reprezentace
  • mladí lidé nejsou vnímáni jako relevantní komunikační partneři a jejich potřeby jsou
    bagatelizovány

Neřešení problému negativně ovlivní zapojení mladých lidí do budování demokratické společnosti. Pokud mladí lidé nevnímají svou genderovou identitu jako rovnou ostatním identitám, necítí se součástí občanské společnosti a pokud nedokáží reflektovat, v jakých souvislostech vzniká genderová nerovnost ve společnosti, mohou se z nevědomosti dopouštět omezování práv a svobod ostatních nebo se sami mohou stát terčem takového bezpráví.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Odkazy na webové stránky
Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/