Projekt Girls' Labs: Motivační STEM programy pro středoškolačky


Cíl

Inspirovat dívky, aby uvažovaly o kariéře v oblasti přírodních věd, techniky, inženýrství a matematiky (STEM) a odbourávat genderové stereotypy s touto oblastí spojené. Genderově senzitivní programy zpřístupní dívkám STEM obory prostřednictvím aktivit využívajících výukové termokamery a spojí je s inspirativními ženskými vzory z výzkumného centra NTC a společnosti Bosch.


PROČ?

Projekt řeší nízké zastoupení žen v přírodovědných a technických oborech kvůli zažitým genderovým stereotypům. Úroveň zastoupení žen ve vědě v ČR patří k nejnižším ze zemí EU, a to zejména v
oblasti přírodních (25 %) a technických věd (15 %). Výzkumného centra NTC se tento problém přímo dotýká. Na vědecko-výzkumných pozicích v NTC je zastoupení žen k říjnu 2022 12 %. Ve vedení žádného z celkem 6 výzkumných týmů není k říjnu 2022 žena a v užším vedení je pouze jedna žena.

K významnému poklesu v zastoupení žen dochází zejména v období po ukončení doktorského studia a nástupem do vědecké profese. NTC se proto soustředí na nastavení vhodných podmínek pro začínající výzkumnice.


JAK?

Skrze školení dojde je ke zvýšení povědomí o genderových stereotypech a osvojení si genderově senzitivního přístupu k vedení formálních a neformálních vzdělávacích aktivit vyučujícími vybraných SŠ a mentory/kami NTC. V důsledku toho dojde k odbourání stereotypních představ žákyň o tom, jaké studijní obory a profese jsou jim předurčeny a rozšíření spektra studijních oborů a povolání, o nichž uvažují.

KDO?

Hlavní řešitel

Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – výzkumné centrum

Partner s finančním příspěvkem

Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Partner bez finančního příspěvku

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_020/0000850