Prevence genderově podmíněného násilí

Cíl projektu

Prevence genderově podmíněného násilí na akademických a výzkumných institucích v ČR.
Jak toho dosáhneme?

Vytvoření 10 veřejně dostupných školicích videí šitých na míru českým veřejným akademickým a výzkumným institucím.

  • 1. školicí balíček cílí na osoby zaměstnané veřejnými akademickými a výzkumnými institucemi v ČR.

  • 2. školicí balíček cílí na osoby, které působí ve výběrových a hodnotících komisích těchto institucí, abychom podpořili prevenci diskriminačního chování i u osob v rozhodovacích a řídících funkcích. 
Partneři projektu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem https://www.ujep.cz/cs/

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského https://www.jh-inst.cas.cz/cs

Tento projekt čerpá 2 341 816 Kč z Norských fondů, Proč to děláme?

Na základě celoevropského výzkumu násilí páchaného na ženách (2012) vyplývá, že v ČR je vysoká prevalence (až 59% žen jej zažilo nebo zažívá) takového násilí a výzkum zároveň ukazuje, že velmi často se to stává na pracovišti (v ČR kolem 28%) nebo při studiu. 

Dopady projektu

Školicí videa umožní personálním oddělením dalších vědeckých institucí v ČR informovat o genderově podmíněném násilí a sexuálním obtěžování v pracovním prostředí jejich instituce.

Proškolené osoby budou schopné pojmenovat a rozeznat genderově podmíněné násilí na pracovišti a budou vědět, jak se v takovém případě zachovat. Veřejná zakázka

Norské fondy

Tento projekt je podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů. Norské a EHP granty reprezentují Norské příspěvky k zelené, kompetitivní a inkluzivní Evropě. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování bilaterální spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Norsko úzce spolupracuje s Evropskou unii skrze dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Společně s dalšími dárci, Norsko poskytlo již 3,3 biolińů eur skrze po sobě jdoucí grantová schémata a to v letech 1994 a 2014. Norské granty jsou financovány pouze Norskem a jsou přístupné všem zemím, které do Evropské unie vstoupily po roce 2003. V období 2014-2021 obsahují Norské fondy 1,25 biolionů eur.

Priority tohoto období jsou:

  1. inovace, výzkum, vzdělávání, konkurence schopnost a slušné práce, respektující základní lidská i pracovní práva
  2. sociální inkluze, zaměstnanost mladých a snížení chudoby
  3. životní prostředí, energie, klimatická změna a nízko-uhlíková energie
  4. kultura, občanská společnost, řádná správa veřejných věcí a základních lidských práv
  5. spravedlnost a vnitřní věci


Chcete se dozvědět víc o Norských fondech?

Více informací týkajících se Norských fondů a jejich vlivu na Českou republiku naleznete v českém jazyce zde: www.norskefondy.cz

Více informací o Norských fondech a jejich vlivu na Evropské státy naleznete zde: www.eeagrants.org

Případně se podívejte na video.

Kontaktní osoba: Tamara Jačisko Nasri, tamara.jacisko@gendernora.cz

Společně pracujeme na inkluzivní Evropě.