Stážistka Moneyba o násilí ve Španělsku

19.10.2017

Genderově podmíněné násilí? Domácí násilí?

Ve Španělsku se používá specifický termín pro násilí páchané muži na svých partnerkách, a to "genderově podmíněné násilí", nepoužíváme tedy termín domácí násilí.

Termín "genderové násilí" se týká takového násilí, které má své kořeny v dominantních genderových vztazích existujících ve společnosti, kde muži ovládají ženy.

Pro domácí násilí se používá také termín "intrafamily violence". Toto násilí probíhá uvnitř rodiny, je to násilí páchané rodiči na dětech nebo dětmi na rodičích, násilí mezi sourozenci a v neposlední řadě násilí páchané ženami na mužích.

Španělské statistiky

Za posledních 15 let zemřelo v důsledku genderového násilí 885 žen.

V roce 2015 bylo zavražděno svými partnery nebo bývalými partnery 60 žen.

V roce 2016 bylo zavražděno 53 žen

V roce 2017  statistiky uvádějí celkem 50 žen, ale dá se předpokládat, že toto číslo ještě poroste.

Pro srovnání, mužů bylo zavražděno svými partnerkami za rok 2015 celkem 10 a z toho 2 v sebeobraně.

V druhé polovině roku 2016 policie zaznamenala celkem 36 319 stížností podaných ženami na partnera nebo bývalého partnera. V prvním polovině roku 2017 to bylo dokonce už 42 689 stížností. Každým rokem se počet stížností zvyšuje.

Znamená to, že počet případů genderově podmíněného násilí má tendenci růst?

Nemusí to tak nutně být. O genderovém násilí se mluví víc než v minulosti. O každé vraždě tohoto typu se mluví v televizi a v novinách. U některých žen tak opadává strach o problému mluvit a svého agresora nakonec nahlásí, a to i z důvodu toho, že se bojí, že by mohly v násilnickém soužití zaplatit nejvyšší daň.

Co je hlavní příčinou genderově podmíněného násilí?

Hlavním důvodem je patriarchální a androcentrická společnost, která dala mužům pocit nadřazenosti a nadvlády nad ženami. Chlapci jsou vychováváni k násilí a demonstraci síly a dívky jsou naopak vedeny k podřízenosti a pasivitě, jedná se o tzv. diferencovanou socializaci. Myslím, že existuje také mnoho genderových stereotypů o tom, jak by měl vypadat vztah. Fráze typu "Pánem je ve vztahu ten, kdo nosí kalhoty" má konotaci nadřazenosti a nadvlády.

Co jim brání nahlásit čin policii?


- obava, že jim nikdo neuvěří.


- neví, kam by po udání svého partnera šly, protože jsou na něm často ekonomicky závislé.


- strach z toho, co by se mohlo stát s jejich dětmi. Mají strach, že by se je otec mohl pokusit zabít, aby se tak partnerce pomstil.


- v mnoha případech o tom ženy nechtějí mluvit, protože svého partnera velmi milují a jsou na něm emočně závislé.


Co by Moneyba poradila obětem genderově podmíněného násilí?

Doporučila bych jim, aby nepohlížely na vztah, ve kterém se objevují jakékoliv náznaky násilí, jako na normální. Mnoho žen normalizuje špatné zacházení a mlčky ho trpí. Nepřipouští si, že se stávají oběťmi genderově podmíněného násilí. Ženám bych radila, aby při prvním náznaku zneužívání opustily tento toxický vztah. Pokud se jedná o dlouhodobý vztah, v němž už došlo k několika sériím zneužívání, vykažte zneužívajícího z bytu nebo odejděte. Nebojte se toho, protože existuje mnoho prostředků, jak požádat o pomoc.

Kde mohou oběti genderově podmíněného násilí hledat pomoc?

Ve Španělsku je bezplatná telefonní linka určená obětem genderově podmíněného násilí, kde mohou získat nezbytné informace, pomoc a okamžitou asistenci v případě bezprostředního nebezpečí. Existují také různá zařízení, kam se mohou ženy uchýlit se svými dětmi v případě nejvyšší nouze.


Opatření?

Domnívám se, že se musí začít od prevence. Změnit systém vzdělávání, vychovávat bez genderových stereotypů a genderově sensitivně už v předškolním věku dítěte. Posilovat dívky a vychovávat je ke zdravému sebevědomí.

Považuji také za velmi důležité, aby se současná španělská vláda zavázala k implementaci nezbytných opatření do vládní strategie směřující k posílení genderové rovnosti a k prevenci genderově podmíněného násilí.


                                                                                                                                           Robin Stejskal