Genderový audit Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Expertní tým Nora se specializuje na Genderové audity. O tuto vysoce kvalitní analýzu rovných příležitostí a diverzity projevila zájem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2022.

Genderovým auditem se zejména rozumí analýza vnitřních organizačních procesů a struktury organizace z hlediska genderové perspektivy. Jedná se o zhodnocení systematického řešení genderové rovnosti na pracovišti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dále se jedná o navržení nástrojů a doporučení pro zlepšení v identifikovaných kritických oblastech včetně jejich prioritizace.

Metodika a průběh auditu plně odpovídá Standardu genderového auditu Úřadu vlády ČR.