Genderový audit

Mendelova univerzita v Brně

Expertní tým Nora se specializuje na Genderové audity. O tuto vysoce kvalitní analýzu rovných příležitostí a diverzity projevila zájem Mendelova univerzita v Brně v roce 2021.

Mendelova univerzita v Brně se tak stala první univerzitou, která se obrátila na organizaci Genderové informační centrum Nora s poptávkou po genderovém auditu celé univerzity se všemi svými fakultami.

Genderovým auditem se zejména rozumí analýza vnitřních organizačních procesů a struktury organizace z hlediska genderové perspektivy. Jedná se o zhodnocení systematického řešení genderové rovnosti na pracovišti Mendelovy univerzity v Brně, navržení nástrojů a doporučení pro zlepšení v identifikovaných oblastech včetně jejich prioritizace.

Metodika a průběh auditu plně odpovídá Standardu genderového auditu Úřadu vlády ČR.