Auditu rovných příležitostí na Univerzitě Karlově

Expertní tým Nora se specializuje na genderové audity jinými slovy na audity rovných příležitostí. O tuto vysoce kvalitní analýzu projevila zájem v roce 2021 i Univerzita Karlova.

Genderové informační centrum Nora realizuje audit rovných příležitostí na Univerzitě Karlově společně s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR. GIC Nora zodpovídá za desk research -  analýzu dodaných dat a podkladů, zaměřených zejména na vnitřní politiku, vnitřní procesy, komunikaci interní i externí, vnitřní kulturu a work-life balance.

Audit rovných příležitostí je doplněn i o plán rovných příležitostí na 3 roky, a to v návaznosti na výsledky auditu ve spolupráci s interním týmem rektorátu Univerzity Karlovy.

Genderovým auditem (auditem rovných příležitostí) se zejména rozumí analýza vnitřních organizačních procesů a struktury organizace z hlediska genderové perspektivy. Jedná se o zhodnocení systematického řešení genderové rovnosti na pracovišti, navržení nástrojů a doporučení pro zlepšení v identifikovaných oblastech včetně jejich prioritizace.