Genderový Audit EUREGNIA s.r.o.

Spolupráce s EUREGNIA pokračuje!

Na jaře 2018 proběhl v soukromé firmě EUREGNIA s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti genderový audit, který realizovala naše organizace Nora. EUREGNIA je společností specializující se na služby poskytované  v oblasti účetnictví, daní, ekonomického poradenství a digitalizace dokumentů.

Vedení společnosti se rozhodlo pokračovat v nastolené spolupráci a věnovat se i nadále společně otázkám spojeným se slaďováním pracovního a osobního života zaměstnankyň a zaměstnanců a          s podporou diverzity pracovního kolektivu.

1. července 2019 byl zahájen partnerský projekt s názvem "Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA s.r.o.". Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) z programu Operační program Zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu.

Projekt bude trvat 30 měsíců a v jeho rámci budou rozvíjeny a zaváděny konkrétní nástroje personální politiky a také bude podpořeno cílené vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň firmy.

V závěru projektu proběhne opakovaný audit s cílem mj. vyhodnotit zavedená opatření.

Průběh

V první fázi ředitelka firmy Euregnia, Ing. Ivona Huňková a expertka GIC Nora, Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická v konzultaci s dalšími zapojenými osobami nastavili akční plán s harmonogramem aktivit.

Od září proběhly workshopy pro zjištění silných stránek a preferencí zaměstnankyň a zaměstnanců firmy Euregnia, Součástí byla typologie osobnosti s použitím různých testů z oblasti kariérního poradenství, vyhodnocení lektorkou Mgr. Dagmar Mega a následným výkladem. Vysvětlení k jednotlivým typům osobností je přínosem jednak pro týmovou spolupráci a také výchozím bodem pro další vzdělávání v oblasti komunikačních strategií při kontaktu s klienty a dalšími subjekty, se kterými firma Euregnia spolupracuje. Během projektu budeme také zdokonalovat náborový postup při přijímaní nových zaměstnanců/kyň. Zde je znalost složení týmu a požadavků na nové zaměstnance také klíčová. Po typologii osobnosti probíhají návazné individuální konzultace pro upřesnění vzdělávacích potřeb a související další profesní vzdělávání i aktivity pro osobnostní rozvoj.

Aktualita

Připravujeme se na development centrum - což je nástroj pro intenzivní zmapování úrovně klíčových kompetencí potřebných pro jednotlivé pracovní pozice a plán profesního rozvoje. O dalším průběhu projektu přineseme brzy podrobné informace.