Gender sensitive education

Hlavním cílem je posílit genderovou citlivost současných i budoucích učitelů.

"Genderově sensitivní vzdělávání" je tříletý projekt realizovaný pěti organizacemi ze tří zemí EU.

- Gender Information Centre NORA (Czech Republic)

- Masaryk University (Czech Republic)

- Hungarian Women's Lobby (Hungary)

- Eötvös Loránd University (Hungary)

- Verein EfEU (Austria)

Naším cílem je podporovat naše školy při poskytování inkluzivních prostředí v učebnách, kde si dívky a chlapci mohou rozvinout své kompetence v bezpečném a příjemném prostředí bez tlaku silných genderových stereotypů.

Výstupy projektu:

- Srovnávací analýza národních dokumentů vzdělávací politiky a učebních osnov pro učitele (ve všech zúčastněných zemích)

- Analýza skupinových rozhovorů s učiteli s cílem identifikovat jejich rezistenci a příčiny této rezistence k tématu gender ve vzdělávání (ve všech zúčastněných zemích)

- Srovnávací analýza denních vzdělávacích praktik ve třech vybraných školách (v České republice a v Maďarsku)

- Rozvoj dvou vzdělávacích balíčků o 30 hodinových kurzech v genderově citlivém vzdělávání (jeden pro stávající učitele, jeden pro budoucí učitele) a materiály, které mohou učitelé a školitelé učitelů využít ve své praxi)

- Produkce a šíření pěti krátkých videí o genderových stereotypech, které mají být použity ve výuce