Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity GIC Nora, o.p.s. realizuje především formou přednášek či interaktivních workshopů podle Vašich požadavků a potřeb. Můžeme zajistit i realizaci v cizím jazyce.

 • Úvod do genderové problematiky
  Objasnění pojmů gender, genderové role, genderové stereotypy, genderová struktura společnosti a nerovné rozdělení zdrojů a moci, jak se učíme být ženou a být mužem, soukromá a veřejná sféra.
 • Rovné příležitosti žen a mužů
  - ve vzdělávání
  - na trhu práce
  - v médiích
  - v politice
  Seznámení s konceptem rovných příležitostí, historie konceptu a jeho aplikace v českém prostředí, oblasti, kde se rovné příležitosti uplatňují, zaměření na nerovnosti ve vybrané oblasti, praktické způsoby uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a příklady dobré praxe.
 • Slaďování osobního a pracovního života
  Vysvětlení pojmu slaďování a jeho historie, možnosti a způsoby slaďování osobního a pracovního života, zařízení péče o děti, flexibilní pracovní režimy a příklady dobré praxe
 • Flexibilní pracovní režimy/právní hledisko
  Seznámení se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce; dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti; obecně o pracovní době, zkrácená pracovní doba; právní aspekty práce z domova.
 • Rovné zacházení a diskriminace/právní hledisko
  Co je diskriminace; diskriminace přímá a nepřímá, diskriminační důvody; zakotvení rovnosti mezi muži a ženami v právních předpisech; implementace práva EU do českého právního řádu v oblasti rovnosti žen a mužů; činnost veřejného ochránce práv (ombudsmana); soudní ochrana – žaloba, aby bylo upuštěno od diskriminace – základní náležitosti takové žaloby a právní předpisy, z nichž je nutno v takovém případě vycházet.
 • Zaměstnávání rodičů malých dětí
  Mateřská a rodičovská dovolená; souběh zaměstnání a MD/RD; návrat do zaměstnání po MD/RD; pracovní podmínky zaměstnaných rodičů pečujících o dítě; skončení pracovního poměru s těhotnou zaměstnankyní a s rodiči malých dětí.
 • Zvládání různorodosti (management diverzity)
  Diverzita se týká každého; jak s diverzitou pracovat tak, aby byla výhodou a ne bariérou spolupráce; jaké charakteristiky jsou nejvýznamnější ve Vašem týmu a jak s nimi naložit; prevence diskriminace; specifika nejčastějších charakteristik, kterými se firmy zabývají: pohlaví, věk, etnický původ a zdraví.
 • Genderově senzitivní výchova
  V dnešním světě na pohlaví nezáleží, slýcháme často. Pokud tomu tak opravdu je, proč je tedy jednou z prvních otázek, kterou rodiče již v těhotenství dostávají ta, zda to bude holka, nebo kluk? Ptáme se právě proto, že na pohlaví záleží. Potřebujeme znát pohlaví, abychom mohli s dítětem komunikovat pomocí jazyka, který je třeba přizpůsobit ženskému či mužskému mluvnickému rodu. Dítě si již v raném věku začíná budovat genderovou identitu a je pro něj důležité zařadit se jako holka, nebo kluk. Genderová identita; umožňuje dítěti rozvoj, ale může ho i blokovat. Rodiče a další osoby podílející se na výchově mnohdy nerozvíjejí širokou škálu vlastností a schopností u dětí jen proto, že se domnívají, že se to pro kluka, nebo pro holku nehodí. Během semináře se zamyslíme nad tím, jakými způsoby můžeme dětem pomoci k všestrannému rozvoji, aniž bychom omezovali jejich svět neprostupnými genderovými hranicemi.
 • Mapování a řízení kompetencí
  Pojem kompetence je široce využíván ať už ve školním vzdělávání, tak i ve vzdělávání dospělých či v pracovním životě. Jak se ale dozvíme, že nějaké kompetence máme? Jak na nich můžeme ve svém životě stavět?
  Ve Švýcarsku v 90. letech hledali způsoby, jak dostat velké množství žen z domácností na trh práce do kvalifikovaných i manažerských pozic, aniž by měly adekvátní formální vzdělávání. V té souvislosti vytvořili Švýcaři metodiku CH-Q – mapování kompetencí, která je nyní hojně využívána za účelem uznávání neformálního vzdělávání.
  Seznámíte se s metodikou CH-Q – mapování kompetencí. Budete si moci vyzkoušet některé aktivity sami na sobě a odnést si materiály k dalším úvahám o svém vlastním rozvoji.

Rádi byste byli proškolení v jiném tématu spojeným s genderovou problematikou a rovnými příležitostmi žen a mužů, kontaktujte nás a my požadované školení prostřednictvím široké sítě externích spolupracovnic zajistíme.

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/vzdelavaci-aktivity?lang=cz) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.