Tým

Tým

Stálí spolupracovníci

Kateřina Hodická

Kateřina HodickáŘeditelka
katerina.hodicka@gendernora.cz

Zahájila svoji profesní kariéru na Ministerstvu zahraničních věcí ČR coby referentka na Odboru politických vztahů s EU. Později působila ve funkci politické tajemnice 1. náměstka ministra zahraničních věcí JUDr. Jana Winklera. Po celou dobu svého pracovního angažmá na MZV ČR se zabývala problematikou Evropské unie.

Mezinárodní vztahy vystudovala na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Je rovněž absolventkou magisterského studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde studovala ekonomii a anglický jazyk a literaturu.

Po odchodu ze státní administrativy působila v poradenských firmách a zabývala se řízením projektů. Od r. 2009 spolupracuje s Genderovým informačním centrem NORA. Jeho ředitelkou se stala v r. 2011. Jako genderová expertka, případně auditorka, se podílí na realizaci projektů OP LZZ. Zajišťuje školení, konzultace a genderové expertízy.

Zuzana Andrašovová

Zuzana AndrašovováProjektová manažerka
zuzana.andrasovova@gendernora.cz

Studuje sociální antropologii a gender studies na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Podílí se na realizaci genderových auditů a veřejné reprezentaci GIC NORA, pomáhá například s promítáním dokumentů pro veřejnost a spravuje facebook organizace. Přispívá do internetové verze feministického časopisu Fema (femag.cz). Výzkumně se zabývá fenoménem otcovství a svou bakalářskou práci píše na téma „Přístup otců ke střídavé péči po rozvodu". 

S GIC NORA spolupracuje od poloviny roku 2013, kdy začínala jako stážistka.

Lukáš Slavík

Lukáš SlavíkSociolog
lukas.slavik@gendernora.cz

Je absolventem bakalářského programu v oboru Sociologie a Genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti zde pokračuje v navazujícím magisterském studiu sociologie. V rámci studia se kromě jiného zabýval problematikou samoživitelství a jejími genderovými aspekty. S GIC NORA o.p.s. spolupracuje od dubna 2014. Podílel se zde mimo jiné na organizaci aktivit v oblasti vzdělávání nebo na vedení semináře věnovaného strukturálním překážkám bránícím uplatnitelnosti žen v politice; je mu také blízká problematika genderové platové nerovnosti.

Silvie Najzarová

Silvie NajzarováJunior poradkyně
silvie.najzarova@gendernora.cz

Je studentkou navazujícího magisterského studia sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde absolvovala obory sociologie a genderová studia na bakalářském stupni. V rámci bakalářské práce se zaměřovala na problematiku sexuálního chování mladých v USA a tímto tématem by se ráda zabývala i v budoucnosti v českém kontextu. Během svého působení v GIC NORA se věnuje zejména spoluorganizaci vzdělávacích akcí.

Robin Stejskal

Robin StejskalProjektový manažer
robin.stejskal@gendernora.cz

Je absolventem bakalářského programu Regionální rozvoj na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. S GIC NORA, o.p.s. spolupracuje od září 2016. Jeho pracovní náplní je vyhledávání dotačních a grantových příležitostí a následné zpracování žádostí. Společně s kolegyní Markétou Horákovou Lazarovou spravuje web organizace a přispívá různými články. Je rovněž aktivním autorem prózy.

Eva Lukešová

Eva LukešováPR manažerka

Je studentkou magisterského navazujícího studia v oboru sochařství na Fakultně výtvarného umění. V její tvorbě nalézáme zájem o sociální vědy, které se následně rozhodla studovat na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Oba její studijní obory Sociální antropologii a Genderová studia využívá ve svých uměleckých konceptech, které jsou také výrazně autobiografické. Konkrétně v díle „Já v možnostech“, v němž zkoumá sociokulturní podmíněnost stárnutí obličeje, v díle „Já, imigrantka“ se věnuje metodě vcítění se a proklamuje introspekci a v díle „Vizuální~Virtuální“ se zaměřuje na vnímání portrétu, které je ovlivněno technologickými možnostmi 21. století. V roce 2017 se její zájem o genderovou problematiku promítl do uměleckého výzkumu, zabývajícího se otázkou genderové disproporce na FaVU. Je dobrovolnicí organizace fórum 50% a od září 2017 působí v GIC NORA na pozici PR manažerky.

Externí spolupracovníci

Kateřina Machovcová

Kateřina MachovcováSupervizorka, členka správní rady
katerina.machovcova@gendernora.cz

Kateřina Machovcová pracuje jako výzkumnice na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a v Psychologickém ústavu AV ČR. Zajímají ji témata spojená se sociálními nerovnostmi a jejich vliv na celkovou pohodu (well-being). Vyučuje v rámci mezinárodního programu Central European Studies CIEE/UJOP UK. Příležitostně se podílí na různých projektech mimo akademickou oblast, zejména v oblasti prosazování rovných příležitostí mužů a žen v zaměstnání. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity vystudovala psychologii v magisterském i doktorském stupni.

Martina Hynková (aktuálně na RD)

Martina Hynková (aktuálně na RD)Senior expertka
martina.hynkova@gendernora.cz

Věnuje se genderové tématice od roku 2003, kdy se zúčastnila vzdělávacího semináře „Ženská práva jsou lidská práva“. Vystudovala genderová studia a sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde zároveň působila v řadě genderových výzkumných projektů. Nyní pracuje v sociálních službách a působí jako genderová expertka v Genderovém informačním centru NORA, o. p. s.

S Genderovým informačním centrem NORA, o. p. s. spolupracuje a je jeho členkou od roku 2006. Podílí se jako konzultantka a auditorka na několika projektech OP LZZ. Věnuje se rovněž přednáškové činnosti a genderovým analýzám.

Oblastmi jejího zájmu jsou genderovaný přechod ze školského systému na trhu práce, genderové vztahy v období československého socialismu, praktické uplatňování rovných příležitostí v zaměstnání a v neposlední řadě feministický přístup v sociální práci.

Aktuálně na rodičovské dovolené.

Michaela Mořická

Michaela MořickáExterní konzultantka
michaela.moricka@gendernora.cz

Vystudovala genderová studia, sociologii a personální management na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

S GIC NORA, o. p. s. spolupracuje od října 2012, kdy se podílela na genderových auditech, lektorování či jako koordinátorka/manažerka na projektech organizace.

Blanka Plasová (aktuálně na RD)

Blanka Plasová (aktuálně na RD)Socioložka
blanka.plasova@gendernora.cz

Je odbornou asistentkou Katedry sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Vyučuje vybraná témata kurzů: Rodinná politika, Úvod do sociální politiky a sociální práce, Gender, Trh práce a související politiky, Programy sociálního rozvoje v organizacích a Řízení a rozvoj lidských zdrojů.

Výzkumně se podílí na projektech souvisejících zejména s tématy nerovnováhy/harmonizace pracovního a rodinného života (na národní, mezinárodní i organizační úrovni) ve vztahu k péči o děti i seniory, rodinné politiky, politiky trhu práce a služeb péče o děti. Na Fakultě sociálních studií v Brně vystudovala magisterský (2005) a následně také doktorský (2012) program Sociální politika a sociální práce. Tématem disertační práce byl přístup a strategie zaměstnavatelů k problematice nerovnováhy mezi pracovním a rodinným životem.

S Genderovým informačním centrem NORA začala spolupracovat v rámci realizace genderových auditů v roce 2013.

V současné době je na rodičovské dovolené.

Markéta Horáková Lazarová

Markéta Horáková LazarováSpráva webu a sociálních sítí
m.horakova.lazarova@gendernora.cz

Je absolventkou genderových studií a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. S GIC NORA, o. p. s. spolupracuje od února 2014. V organizaci kromě jiného působila přibližně dva roky na pozici junior PR manažerky. Je nadšená pro IT a online prostor. V současnosti spolupracuje spíše externě. Spravuje web organizace (společně s Robinem Stejskalem) a Facebook.

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/tym?lang=cz) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.