Genderové analýzy

Výzkumný tým GIC NORA, o.p.s. nabízí vyhodnocování jak kvalitativních, tak kvantitativních dat, jehož kvalita je zaručena odbornou kvalifikací členek týmu.

Kvalitativní analýza dat
Kvalitativní analýza dat je aplikována na data získaná nenumerickým sběrem dat, která slouží k hlubšímu pochopení zkoumaného tématu. Jedná se zejména o data získaná z individuálních rozhovorů, skupinových diskusí, pozorování, dokumentů, zpráv a jiných zdrojů.

Tento typ analýzy zprostředkovává komplexnější porozumění a hlubší informace o zkoumané realitě. Kvalitativní analýza dat nám pomáhá odpovědět na otázky „Jak“ a „Proč“ a na rozdíl od kvantitativní analýzy se zaměřuje na interpretaci významů, symbolů a jazyka participujících osob.

Analýza se provádí typicky v několika po sobě následujících krocích: po důkladném seznámení se s kvalitativními daty následuje specifikace analytického zaměření vybraných témat a klíčových otázek. Po vytyčení témat, na které má analýza nalézt odpověď, provádíme identifikaci podobných a soudržných kategorií chování, událostí, znaků, problémů, témat a komentářů. Následně přistupujeme k porovnání obsahů a interpretaci vzniklých skupin v rámci jedné kategorie i mezi jednotlivými kategoriemi navzájem.

Kvantitativní analýza dat
Kvantitativní analýza dat je na rozdíl od kvalitativní charakteristická redukcionistickým přístupem s důrazem na reprezentativitu a numerické vyjádření výsledků. Data pro kvantitativní analýzu získáváme zejména z námi realizovaných standardizovaných dotazníkových šetřeních, ale také z datových archívů a jiných zdrojů (např. interní firemní data).

Cílem kvantitativního přístupu je zjistit potvrzení nebo popření názoru (hypotézy) specifickými metodami statistické analýzy odpovědí. Kvantitativní analýza nám umožňuje získat informace o tom, jaký názor, postoj nebo fenomén je ve zkoumané populaci běžný a jaký je naopak zcela nezastoupen; umožňuje nám měřit jejich míru, komparovat výsledky podle jednotlivých charakteristik respondentů/ek nebo srovnávat data za více subjektů (např. firmy). Tyto výstupy získáváme za pomoci jak deskriptivních statistik, tak pokročilých statistických metod, jakými jsou například analýza korelací, faktorové a shlukové analýzy nebo regresní analýzy. Analytické výstupy interpretujeme za pomoci genderových a sociologických teorií.

Naší snahou je kombinovat oba typy metodologických přístupů, a to jak ve sběru dat, tak v jejich analýze a interpretaci. Pouze tak lze zaručit vyrovnání nedostatků mezi jednotlivými metodami.

 

Realizované genderové analýzy:

Genderová analýza vzdělávacích potřeb zaměstnaných v Karlově pekárně, s.r.o.
Realizováno pro agenturu 4Progress s.r.o. v rámci projektu Podpora a rozvoj systému vzdělávání zaměstnanců firmy Karlova pekárna s.r.o., listopad 2013.

 

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/genderove-analyzy?lang=cz) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.