Genderově podmíněné násilí ve Španělsku

Genderově podmíněné násilí ve Španělsku

Získejte jedinečný vhled do problematiky genderově podmíněného násilí ve Španělsku. Na otázky odpovídá naše stážistka Moneyba González Velázquez.

 

Jsou ve Španělsku ohroženy domácím násilím pouze ženy nebo také muži a děti?

Ve Španělsku se používá specifický termín pro násilí páchané muži na svých partnerkách, a to „genderové podmíněné násilí“. U žen, které se stanou oběťmi násilí ze strany partnera, nepoužíváme termín domácí násilí. Termín „genderové násilí“ se týká takového násilí, které má své kořeny v dominantních genderových vztazích existujících ve společnosti, kde muži ovládají ženy.

 

Děkuji za vysvětlení. Co se tedy skrývá pod pojmem „domácí násilí“?

Domácím násilím, používá se také termín „intrafamily violence“ (násilí uvnitř rodiny, pozn. autora), se rozumí násilí páchané rodiči na dětech nebo dětmi na rodičích, násilí mezi sourozenci a v neposlední řadě násilí páchané ženami na mužích.

 

Stává se často, že se muž stane obětí násilí ze strany své partnerky?

Pouze výjimečně. V těchto případech se většinou jedná o psychické týrání. Ženy však trpí daleko více různými formami násilí, ať už se jedná o psychické, fyzické, ekonomické či sexuální násilí. Mnoho případů končí bohužel tragicky, a to až smrtí partnerky. Není ani výjimkou, že během domácího násilí zemře několik dětí rukou otce jako důsledek pomsty partnerce.

 

O kolik dětí se jedná?

Za letošní rok to bylo ve Španělsku doposud 5 dětí.

 

A jaké jsou statistiky v případě žen a mužů?

Za posledních 15 let zemřelo v důsledku genderového násilí 885 žen. V roce 2015 bylo zavražděno svými partnery nebo bývalými partnery 60 žen. V roce 2016 bylo zavražděno 53 žen a za letošní rok statistiky uvádějí celkem 50 žen, ale dá se předpokládat, že toto číslo ještě poroste. Pro srovnání, mužů bylo zavražděno svými partnerkami za rok 2015 celkem 10.

 

Byli tito muži zabiti v sebeobraně?

Pouze dva muži byli zabiti v sebeobraně. V těchto dvou případech ženy prožívaly ze strany partnera časté násilí, a proto se je rozhodli zabít, což samozřejmě neospravedlňuje jejich čin.

 

Kolik žen někdy zažilo genderově podmíněné násilí?

Je těžké poskytnout přesná data, protože mnoho žen nikdy nenahlásí svého agresora. V druhém pololetí roku 2016 policie zaznamenala celkem 36 319 stížností podaných ženami na partnera nebo bývalého partnera. V prvním pololetí roku 2017 to bylo dokonce už 42 689 stížností. Každým rokem se počet stížností zvyšuje.

 

Znamená to, že počet případů genderově podmíněného násilí má tendenci růst?

Nemusí to tak nutně být. O genderovém násilí se mluví víc než v minulosti. O každé vraždě tohoto typu se mluví v televizi a v novinách.  U některých žen tak opadává strach o problému mluvit a svého agresora nakonec nahlásí, a to i z důvodu toho, že se bojí, že by mohly v násilnickém soužití zaplatit nejvyšší daň.

 

Co je hlavní příčinou genderově podmíněného násilí?

Hlavním důvodem je patriarchální a androcentrická společnost, která dala mužům pocit nadřazenosti a nadvlády nad ženami. Chlapci jsou vychováváni k násilí a demonstraci síly a dívky jsou naopak vedeny k podřízenosti a pasivitě, jedná se o tzv. diferencovanou socializaci. Myslím, že existuje také mnoho genderových stereotypů o tom, jak by měl vypadat vztah. Fráze typu „Pánem je ve vztahu ten, kdo nosí kalhoty“ má konotaci nadřazenosti a nadvlády.

 

Proč se oběti genderově podmíněného násilí bojí o svém problému mluvit?

V mnoha případech se ženy bojí toho, že jim nikdo neuvěří. Neví, kam by po udání svého partnera šly, protože jsou na něm často ekonomicky závislé. Také se bojí toho, co by se mohlo stát s jejich dětmi. Mají strach, že by se je otec mohl pokusit zabít, aby se tak partnerce pomstil. A v mnoha případech o tom ženy nechtějí mluvit, protože svého partnera velmi milují a jsou na něm emočně závislé.

 

Jaká opatření by měla být zavedena v boji proti genderově podmíněnému násilí?

Domnívám se, že se musí začít od prevence. Změnit systém vzdělávání, vychovávat bez genderových stereotypů a genderově sensitivně už v předškolním věku dítěte. Posilovat dívky a vychovávat je ke zdravému sebevědomí. Považuji také za velmi důležité, aby se současná španělská vláda zavázala k implementaci nezbytných opatření do vládní strategie směřující k posílení genderové rovnosti a k prevenci genderově podmíněného násilí.

 

Jaká opatření by tedy měla vládní strategie konkrétně obsahovat?

Vypracovaný program pro ochranu obětí násilí. Zahrnout problematiku rovnosti mužů a žen a genderových stereotypů do osnov škol a vyučovat genderovou perspektivu na univerzitách.

 

Co bys poradila obětem genderově podmíněného násilí?

Doporučila bych jim, aby nepohlížely na vztah, ve kterém se objevují jakékoliv náznaky násilí, jako na normální. Mnoho žen normalizuje špatné zacházení a mlčky ho trpí. Nepřipouští si, že se stávají oběťmi genderově podmíněného násilí. Ženám bych radila, aby při prvním náznaku zneužívání opustily tento toxický vztah. Pokud se jedná o dlouhodobý vztah, v němž už došlo k několika sériím zneužívání, vykažte zneužívajícího z bytu nebo odejděte. Nebojte se toho, protože existuje mnoho prostředků, jak požádat o pomoc.

 

Kde mohou oběti genderově podmíněného násilí hledat pomoc?

Ve Španělsku je bezplatná telefonní linka určená obětem genderově podmíněného násilí, kde mohou získat nezbytné informace, pomoc a okamžitou asistenci v případě bezprostředního nebezpečí. Existují také různá zařízení, kam se mohou ženy uchýlit se svými dětmi v případě nejvyšší nouze.

Robin Stejskal

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/251-genderove-podminene-nasili-ve-spanelsku) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.