Zapojujeme se do projektu Profesionalizace GIC NORA

Zapojujeme se do projektu Profesionalizace GIC NORA

Zapojujeme se do projektu Profesionalizace GIC NORA, který je zaměřen na rozvoj neziskového sektoru. Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivnost hospodaření, kvalitu řízení a personální stabilitu. Na otázky týkající se projektu odpovídá sociolog Lukáš Slavík.

Na co je projekt zaměřen?

Obecně je zaměřen na rozvoj neziskového sektoru. Fakticky má projekt vlastně dvojí zaměření. Pokud se na jeho účel podíváme „zvenčí“, je jeho účelem zvýšit efektivnost hospodaření, kvalitu řízení a personální stabilitu s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů nebo rovných příležitostí. Pokud se naopak podíváme na jeho účel optikou „zevnitř“ organizace, je jeho klíčovým posláním napomoci s rozvojem organizace k efektivnějšímu a aktuálnějšímu strategickému plánu a řízení, jak po stránce lidských zdrojů, tak pro stránce vnější komunikace s našimi cílovými skupinami. V neposlední řadě by také mělo dojít k vzrůstu potenciálu pro finanční samostatnost mimo grantové zdroje. Tyto potřeby vyvstaly z důvodu relativně rychlého růstu naší organizace v poslední době a zmíněný projekt nám napomáhá tuto situaci vhodným způsobem uchopit a využít ji k našemu dalšímu rozvoji tak, abychom mohli do budoucna fungovat efektivněji.

V čem má být hlavní přínos projektu?

Projekt bude přínosný zejména tím, že pomůže GIC NORA vyrovnat se se situací, kdy organizace disponuje dostatečným odborným a expertním zázemím, nicméně její rychlý růst v poslední době vytváří poptávku po změně v oblasti organizačních kapacit, které se již zdají nedostatečné. Proto je také jedním z cílů projektu nalézt uvnitř organizace kapacity pro kvalitní PR, HR a fundraisingové vedení, a tím zabezpečit její efektivní rozvoj do budoucna.

Vzhledem k tomu, že je GIC NORA jedinou organizací podobného zaměření, způsobu práce a odborné kapacity v rámci Jihomoravského kraje, zaměstnává řadu odbornic a odborníků; její efektivnější řízení a rozvoj ovlivňuje také trh a vývoj otázky rovných příležitostí v České republice.

Kdo všechno bude součástí projektu a jaká bude jejich náplň?

Do projektu budou zapojeny všechny zaměstnané osoby v NORA. Některé jako osoby realizující projekt a jiné jako osoby, které jsou projektem podporované. Tyto dva okruhy osob se v některých aktivitách protínají. Na pozicích osob zodpovědných za projektový management figurují Lukáš Slavík a Zuzana Andrašovová.

Budeme v rámci projektu spolupracovat s externími osobami?

Protože se tematicky a věcně projekt skládá ze čtyř sekcí (jde o sekce: 1) strategické plánování/rozvoj, 2) HR, 3) PR a marketing a 4) financování/fundraising), budou, respektive jsou v projektu zapojeny minimálně 4 expertní osoby podle jednotlivých sekcí. Je možné, že budou dále přizvány expertní osoby nad rámec zmíněných, které budou zajišťovat některé aktivity spojené s mentoringem a koučingem. Protože však zmíněné 4 sekce nestojí samostatně, ale tvoří v rámci projektu organický celek, v mnoha ohledech spolu tyto expertní osoby budou při naplňování jednotlivých aktivit spolupracovat, což je  efektivní nejen věcně, ale také z hlediska prostředků a času. Charakter spolupráce s expertkami a experty bude různorodý, jednak v závislosti na věcném obsahu jednotlivých sekcí a charakteru klíčových aktivit, tak také podle toho, zda půjde z hlediska cílové skupiny, tedy zaměstnaných osob v organizaci, o aktivitu skupinovou jako je například hromadné školení nebo individuální, například individuální mentoring. 

Jaké je přesné datum zahájení a ukončení projektu?

Termín počátku realizace projektu je 1.9.2016 a ukončen bude k 31.8.2018. Právě tedy stojíme na počátku realizace projektu.

Kdo je poskytovatelem dotace?

Poskytovatel dotace je jednak EU skrze Evropský sociální fond a jednak stát.

Jaká je výše dotace?

V rámci projektu čerpáme prostředky ve výši okolo 1 700 000 Kč. Evropský sociální fond poskytuje téměř 91 % této částky; ze státního rozpočtu pak čerpáme necelých 10%.

 

                                                                                                                                Robin Stejskal

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/224-zapojujeme-se-do-projektu-profesionalizace-gic-nora) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.