Ohlédnutí za rokem 2014 a vše nejlepší do toho nového

Ohlédnutí za rokem 2014 a vše nejlepší do toho nového

Ohlédnutí za rokem 2014 a vše nejlepší do toho nového

Přejeme vám Vánoce plné pohody a šťastné vykročení do roku 2015. V následujícím článku vám nabízíme možnost ohlédnout se s námi za rokem 2014 tak, jak jsme jej prožili v GIC NORA.

Co se v roce 2014 v NORA událo a jakých jsme dosáhli úspěchů:

  • V září 2014 organizace zahájila realizaci projektu Hledejme společně novou cestu!“. Cílem projektu je zvýšit povědomí konkrétní skupiny romských žen o genderových tématech, motivovat  je k potřebě profesního rozvoje a podpořit jejich vstup na trh práce. Projekt rovněž zaciluje na sensibilizaci české veřejnosti (laické i odborné) ke specifikům genderových vztahů v romské populaci. Na realizaci projektu spolupracuje GIC NORA s romským sdružením MIRET. Součástí projektu je také výzkum na téma role romských žen a natočení krátkého dokumentárního filmu k této problematice.
  • Dále v roce 2014 GIC NORA realizovalo projekt „Samoživitelství – společenský fenomén?“. Aktivity projektu byly zacíleny na ženy samoživitelky z Jihomoravského kraje. 6. listopadu 2014 coby závěrečná aktivita projektu proběhl komponovaný večer k problematice samoživitelství v Huse na provázku. Po odborné debatě byla uvedena divadelní hra Samodiva a večer uzavřel dokumentární film Blues pro sólo matky. Na záznam celého večera se můžete podívat zde.

  • K fenoménu samožvitelství jsme také vydali speciální číslo časopisu FEMA.

  • V červnu 2014 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR GIC NORA akreditaci pro realizaci vzdělávacího programu „Gender jako součást školní socializace“ pro pedagogické pracovníky základních škol. Více informací o vzdělávacím programu a možnostech účasti v něm můžete čekat v roce 2015.

A dále také:

  • GIC NORA se podílí na realizaci několika OP LZZ projektů. Např. „Jsme si opravdu rovni a rovny?“ nebo „Slaďování profesního a rodinného života v podnikání“. V rámci těchto projektů GIC NORA zajišťuje genderové poradenství, vzdělávání a audity. GIC NORA bylo také realizátorem projektu „CH-Q-System - From Valuation to Validation of Competencies“ (NAEP – Grundtvig), který se zaměřil na možnosti uznávání kompetencí získaných neformálním a zejména informálním učením, což je velmi přínosné pro ženy, které jsou delší dobu mimo trh práce.

  • GIC NORA odborně spolupracovalo na kampani rovných příležitostí v Jihomoravském kraji, která se uskutečnila díky projektu Krajského úřadu JMK a SVČ Lužánky s názvem „Rovné přístupy“. V rámci tohoto projektu GIC NORA přispělo ke vzniku krajské koncepce ke slaďování pracovního a (osobního) rodinného života.

  • Expertky z GIC NORA pravidelně přednáší o praktických aspektech rovných příležitostí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve spolupráci s FSS MU nyní připravujeme koncept Letní školy rovných příležitostí pro studenty zemí Evropské unie.

A na co nového se můžete těšit v roce 2015 se dozvíte po Novém roce. Sledujte náš web a facebook.

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/155-ohlednuti-za-rokem-2014-a-vse-nejlepsi-do-toho-noveho) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.