Kulatý stůl na téma „DISKRIMINACE NA PRACOVIŠTI“

Kulatý stůl na téma „DISKRIMINACE NA PRACOVIŠTI“

KULATÝ STŮL NA TÉMA „DISKRIMINACE NA PRACOVIŠTI“

 

TERMÍN: 20. listopadu 2014

MÍSTO: budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje,

KDY: od 09.30 do 12.00

KONTAKT: účast prosím potvrďte do 18. 11. 2014

na e-mail rousova.tatana@kr-jihomoravsky.cz nebo tel. 541 65 11 76

 

V rámci projektu „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“ bychom Vás rádi pozvali na kulatý stůl na téma „Slaďování pracovního a osobního života“. Cílem setkání je předání zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

Zásada rovného zacházení je jednou ze stěžejních zásad pracovního práva. Zaměstnavatel by měl zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, ať se jedná o přístup k zaměstnání, pracovní podmínky, odměňování za práci či o odbornou přípravu a možnost profesního přístupu.

Zásadním krokem k ukotvení rovného zacházení v českém právním systému bylo přijetí zákona č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. Antidiskriminačního zákona). Tento zákon vymezuje přímou a nepřímou diskriminaci a také diskriminační důvody (pohlaví, rasa, etnický původ, náboženské vyznání, víra, zdravotní postižení, věk či sexuální orientace).

S konkrétními příklady diskriminace v zaměstnání a rovněž s možnostmi účinné obrany proti diskriminaci Vás seznámí experti z inspektorátu práce a Mobbing Free poradny.

 

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/149-kulaty-stul-na-tema-8222-diskriminace-na-pracovisti-8220) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.