Zahajujeme nový projekt: Podpora romských žen

Zahajujeme nový projekt: Podpora romských žen

Zahájení projektu na podporu romských žen

Tisková zpráva GIC NORA, o.p.s. ze dne 12. září 2014

Málokdo je tak diskriminován na českém trhu práce jako romská žena. Zapojení romských žen do trhu práce je výrazně nižší i ve srovnání s romskými muži. Na trhu práce participuje pouze 37 % romských žen oproti 63 % romských mužů. Obtížnější je i pracovní uplatnění romských žen. Míra jejich nezaměstnanosti se pohybuje okolo 48 %. U romských mužů se jedná o 33 %.

Nedostatek příležitostí romských žen nesouvisí pouze s jejich sociálním postavením a s etnickou příslušností k romské menšině. Svou roli zde hraje i tradiční postavení romských žen v rodině, které je spojováno s mateřskou a pečovatelskou rolí. Toto vnímání romské ženy může být pokládáno za jednu z příčin nízkého podílu romských žen na trhu práce nebo nízké motivace romských žen uspět ve vzdělávacím systému.  

Genderové informační centrum NORA, o.p.s. od 1. září 2014 zahajuje projekt „Hledejme společně novou cestu!“. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Cílem projektu „Hledejme společně novou cestu!“ je zejména motivovat romské ženy k potřebě profesního rozvoje a podpořit jejich vstup na trh práce.

Během 15ti měsíčního projektu budeme nabízet romským ženám z Brna a okolí osobní mentoring a budeme je vzdělávat ve vybraných tématech.“, uvádí projektová manažerka Kateřina Hodická. „Budou mít možnost se např. seznámit se základy pracovního práva či se způsoby řešení diskriminace na základě etnika. Společně s lektorským týmem budou také mapovat svoje schopnosti a dovednosti.

Díky projektu vznikne i dokumentární film pojednávající o postavení mužů a žen v romské populaci a o vztazích mezi nimi. Na tvorbě dokumentu se budou podílet talentovaní romští umělci z romského sdružení MIRET Idy Kelarové. MIRET je partnerem projektu. 

Zvolili jsme formu dokumentárního filmu, jelikož se v současnosti jedná o oblíbený umělecký prostředek.  Navíc by měl srozumitelným způsobem široké veřejnosti představit specifické rysy vztahů mezi ženami a muži v romské populaci.“, uvádí Ida Kelarová.

Genderové informační centrum NORA, o.p.s. je brněnská nevládní nezisková organizace věnující se od r. 2004 prosazování rovnosti žen a mužů. Za cíl si klade zlepšit podmínky žen a mužů a usnadnit jim přístup ke zdrojům v různých oblastech života.

Romské občanské sdružení MIRET je nezisková organizace, která se od r. 1999 zabývá podporou tvůrčích a kulturních aktivit romské minoritní skupiny. V čele sdružení stojí významná umělecká osobnost Ida Kelarová. 

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://www.gendernora.cz/aktualita/134-zahajujeme-novy-projekt-podpora-romskych-zen) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.